Rick FM Twitter feed
Uit de kunst Gemist? zondag 1 augustus 10.00 - 11.00 uur, 43e uitzending #UitdeKunst @Gem_Uithoorn Luister morgen… twitter.com/i/web/status/1…
Dinsdagavond 3 augustus van 18.00-21.00 uur een speciale uitzending van Reggae Festival! Met de jaren 1977 en 1978;… twitter.com/i/web/status/1…
#YvesBerendse was zondagmiddag bij Rob de Jonge in zijn programma #RoodWitBlauw met een telefonisch interview 🇳🇱📻🎤… twitter.com/i/web/status/1…
Zondag 1 augustus 10.00 - 11.00 uur, 43e uitzending #UitdeKunst @Gem_Uithoorn met @naomiheidinga O.a. Interview met… twitter.com/i/web/status/1…
#YvesBerendse zondagmiddag bij Rob de Jonge in zijn programma #RoodWitBlauw (13.00-14.00 uur) een telefonisch inter… twitter.com/i/web/status/1…
Uitzending gemist? Zondag 25 juli, 10.00 - 11.00 uur, was de speciale 42e uitzending #UitdeKunst @naomiheidinga en… twitter.com/i/web/status/1…
#ChannahHewitt was zondagmiddag bij Rob de Jonge in zijn programma #RoodWitBlauw met een telefonisch interview 🇳🇱📻… twitter.com/i/web/status/1…
Zondag 25 juli, 10.00 - 11.00 uur, een speciale 42e uitzending #UitdeKunst @naomiheidinga neemt je met… twitter.com/i/web/status/1…
#ChannahHewitt zondagmiddag bij Rob de Jonge in zijn programma #RoodWitBlauw (13.00-14.00 uur) een telefonisch inte… twitter.com/i/web/status/1…
Zondag 18 juli, 10.00 - 11.00 uur, 41e uitzending #UitdeKunst met @naomiheidinga gemist? Luister morgenavond 18-19u… twitter.com/i/web/status/1…
#MartHoogkamer was zondagmiddag bij Rob de Jonge in zijn programma #RoodWitBlauw met een telefonisch interview 🇳🇱📻… twitter.com/i/web/status/1…
#MartHoogkamer zondag-middag bij Rob de Jonge in zijn programma #RoodWitBlauw (13.00-14.00 uur) een telefonisch int… twitter.com/i/web/status/1…

PUSH op 11 juli verzonden brief aan Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

UITHOORN - Betreft: Zienswijze Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking op de OntwerpLuchtvaartnota 2020-2050
Excellentie,
PUSH (Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking (PUSH)i heeft met belangstelling
kennisgenomen van de ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050 “Verantwoord vliegen naar
2050”. Wij bieden u hierbij onze aanbevelingen aan.

De woordcombinaties “secundaire baan” of “primaire baan” komen in het geheel niet voor
in de ontwerp-nota. Terwijl het systeem van primaire en secundaire banen het hart vormt
van de operationele afwikkeling van de aantallen geprognosticeerde vliegbewegingen. Om
dichtbevolkte gebieden bij de secundaire banen te ontzien is een complex systeem van
regels en uitzonderingen opgetuigd (NNHS). Maar in 2017 was het aantal vtb’s dat op de
primaire Kaag- en secundaire Aalsmeerbaan werden afgehandeld nagenoeg gelijk rond de
100K. Bovendien werden er op de Aalsmeerbaan in 2019 zelfs meer startende toestellen
afgehandeld dan op de primaire Polderbaan. Ook werd 45% van het totaal aantal vtb’s op
de secundaire en 55% op de primaire banen afgehandeld.
De facto is de secundaire Aalsmeerbaan een primaire baan geworden.
Dat is nooit de bedoeling geweest van het systeem. Het systeem dient aangepast te worden
om de omwonenden rond de secundaire banen de bescherming te geven die zij verdienen.
In de ontwerp-nota (pag.71 en 73) wordt slechts verwezen naar een “optimale benutting
van het huidige banenstelsel”, zonder specificatie naar primaire en secundaire banen. De
bescherming van de omgeving in de dichtstbevolkte gebieden zal verder onder druk komen
te staan bij de in de nota geschetste aantallen vtb’s. In de ontwerp- LVN (p. 73) wordt
gesteld dat de maximale capaciteit van het huidige banenstelsel op ca. 605.000 – 630.000
vliegtuigbewegingen ligt. Dat is alleen mogelijk als ook de secundaire Aalsmeerbaan de hele
dag en avond onafgebroken wordt gebruikt want daar zal het grootste deel van de groei van
ruim 100K extra vtb’s naartoe komen (zoals vanaf 2015 het geval is geweest). De
bescherming zoals nu geregeld in het systeem van preferentieel baangebruik werkt niet ter
bescherming van de secundaire Aalsmeerbaan en moet aangepast worden.
Toelichting:
Alle routes van starts en landingen op de Aalsmeerbaan vinden uitsluitend ten zuiden en oosten van de baan plaats. De Aalsmeerbaan wordt eenzijdig gebruikt. Zowel de starts als de landingen (bijna 100K) komen dus terecht in een heel klein gebied. De afstand van het asfalt van de Aalsmeerbaan tot aan de eerste huizen, (lintbebouwing , Aalsmeerderdijk) die er al meer dan 100 jaar staan, is minder dan 1
km. De afstand van de Aalsmeerbaan tot de huizen op de Aalsmeerderdijk aan de ringvaart is slechts enkele honderden meters (geschat 300) is. En tot de Oosteinderweg ook maar 800 – 900 meter. De gemeentegrens met Uithoorn ligt iets verderop. Dat is de kleinste afstand van alle banen. Bij de eveneens secundaire Zwanenburgbaan worden de vtb’s verdeeld ten noorden en zuiden van de baan (NB. dat is
aangegeven met N en Z achter de naam, ter verduidelijking). Bovendien worden starts ervaren als ernstiger geluidoverlast dan landingen, die steeds vaker glijvluchten betreffen.


De discussie in de LVN moet daarom niet alleen gaan over hoeveel luchtvaart Nederland
nodig heeft, maar ook over hoeveel luchtvaart Schiphol aankan indien de secundaire banen
weer secundair worden, zoals zij waren bedoeld. De uitkomst kan dan niet anders zijn dan
dat krimp van het aantal vliegbewegingen nodig is, of aanleg van een nieuwe baan (zoals 2e
Kaagbaan) of het uitplaatsen van banen naar elders. Maar de uitkomst van die
fundamentele discussie kan en mag niet zijn dat de secundaire banen vanaf 2020 definitief
als primaire banen zullen worden gebruikt.
Advies A
Daarom adviseren wij u om een duidelijke, concrete visie omtrent het gebruik van de
secundaire banen op te nemen en daarbij bovenstaande relevante cijfers tot uitgangspunt
te nemen.
2. Hinderbeperking
Tijdens uw bezoek aan Uithoorn/De Kwakel op 19 augustus 2019 zijn er 7 concrete
voorstellen voor hinderbeperking (het Manifest 7-7-7)iii aan u aangeboden. Ook hebben wij
bij Schiphol (huiskamergesprek met directeur Dick Benschop op 11 februari 2020) onze
suggesties aangeleverd. Recent is het KCCA Hinderreductieplanvi bekendgemaakt. Helaas
vinden wij niets hiervan terug in de ontwerp-Luchtvaartnota.

Advies B
Wij bevelen u aan alle genoemde voorstellen nogmaals in beschouwing te nemen en te
verwerken in uw definitieve Luchtvaartnota.
3. “Groeiverdienmodel”
In de ontwerp-nota wordt opnieuw het ‘groeiverdienmodel’ als leidraad genomen.
Toenmalig voorzitter van de ORS Hans Alders benoemde het klip en klaar in zijn eindadvies:
bewoners merken het niet als een toestel een paar dB minder geluid produceert. Maar ze
merken het wel als er daardoor nog meer vliegtuigen over hun daken komen, waardoor
rustmomenten op de dag verleden tijd zijn (de “Alders-paradox”). In de ontwerp-nota
ontbreekt informatie over op welke manier recht zal worden gedaan aan dit essentiële
inzicht en hoe de bescherming van burgers in de toekomst gestalte zal worden gegeven. Er
wordt gekozen voor groei terwijl de randvoorwaarden nog niet zijn gedefinieerd. In de
PlanMER wordt ervan uitgegaan dat stillere vliegtuigen voor minder hinder zullen zorgen;
1% geluidsreductie zou groeiruimte opleveren van 1%. Niet alleen is 1% geluidsreductie
voor het menselijke gehoor niet waarneembaar, het zegt niets over het piekniveau. Maar
bewoners zullen wel merken dat er meer vliegtuigen zullen overvliegen, waardoor per saldo
de hinder toeneemt. Dat betekent dat de leefbaarheid in de Zuidoosthoek verder onder
druk zal komen te staan. Omdat populair gezegd ‘de primaire banen al vol gevlogen zijn’ zal
deze nieuwe groei op de secundaire banen terechtkomen, waardoor deze nog intensiever
gebruikt worden dan nu.

Advies C
Wij bevelen u aan om deze problematiek van de “Alders-paradox” te erkennen en met
concrete oplossingen te komen ter bescherming van de omgeving van de secundaire
banen.

Advies D
Bovendien bevelen wij aan om een onderzoek uit te voeren naar een krimpscenario voor
de luchtvaart in het algemeen en Schiphol in het bijzonder op basis van de actuele
ontwikkelingen. Eerder onderzoek toont aan dat een aantal van ca. 400.000 vtb’s
voldoende ruimte biedt voor het instandhouden van de noodzakelijke netwerkkwaliteit
op Schiphol.

4. Oude afspraken
Bovendien is onduidelijk hoe er met de huidige knelpunten, de niet-nagekomen
hinderbeperkingsafspraken onder het Alders-akkoord, wordt omgegaan. Daarbij bestaat het
gevaar dat de sector zijn blik op de toekomst richt en afspraken uit het verleden
ongehinderd naast zich neer zal leggen.
Advies E
Wij bevelen u aan om hierover specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en
tijdgebonden (SMART) afspraken met de sector te maken als voorwaarde voor het terug-

groeien naar een niveau van ca. 400.000 vtb’s dat volgens onderzoek meer dan voldoende
is om de netwerkkwaliteit op peil te houden (na Corona).

5. Afschaffing nachtvluchten
Tot onze grote verbazing wordt in de ontwerp-LVN de mogelijke algehele afschaffing van
nachtvluchten besproken. Hierbij willen wij u het volgende onder de aandacht brengen.
Onder de huidige afspraken gaat het terugdringen van nachtvluchten gepaard met het
ontstaan van ruimte voor extra dagvluchten (in de verhouding van een nachtvlucht minder
tegen 10 dagvluchten meer). Indien deze regeling niet wordt aangepast zullen de extra
vluchten die ontstaan door afschaffing van nachtvluchten vooral weer op de secundaire
Aalsmeerbaan terechtkomen. Ook zullen maatschappijen naar verwachting een deel van
deze vluchten naar de randen van de dag en avond verschuiven, waardoor de piekbelasting
groter wordt en vaker de Aalsmeerbaan ingezet moet worden in de vroege ochtend en late
avond. Vreemd genoeg is de afschaffing van nachtvluchten een nieuwe hinderbeperkende
maatregel die niet in het Alders-akkoord voorkwam. In het Alders-akkoord werd
afgesproken dat het aantal nachtvluchten van 32.000 naar 29.000 moest worden
afgebouwd. In 2019 werden er 30.100 nachtvluchten uitgevoerd, dus de sector is op weg
naar de afgesproken 29.000. Er liggen nog hinderbeperkende maatregelen uit het Aldersakkoord voor de secundaire banen die nog steeds niet zijn nagekomen. Wij vinden dat deze
eerst moeten worden nagekomen voordat een nieuwe maatregel van afschaffen van alle
nachtvluchten ten gunste van de primaire banen wordt ingevoerd. Daarom zijn wij alleen
voor afschaffing van de nachtvluchten indien de bescherming van onze omgeving
gewaarborgd wordt, het niet tot extra vluchten op de Aalsmeerbaan leidt en eerst de
achterstallige hinderbeperking wordt uitgevoerd.

Advies F
Wij bevelen u aan om in de definitieve LVN het nakomen van achterstallige
hinderbeperkingsmaatregelen ten behoeve van bescherming van het leefgebied rond de
secundaire banen te prioriteren. Bovendien bevelen wij aan de in het Alders-akkoord
afgesproken afname van nachtvluchten tot 29.000 aan de volgende strikte voorwaarden
te verbinden: geen extra groeiruimte in dagvluchten, geen verschuiving van nachtvluchten
naar de randen van de dag en geen toename van vluchten op de secundaire banen.
Wij wensen u veel wijsheid bij het maken van de fundamentele keuzes in de definitieve LVN
en spreken de hoop uit dat onze aanbevelingen ertoe leiden dat die fundamentele keuzes
worden gemaakt met inachtneming van de noodzakelijke bescherming van de leefomgeving
in het zwaarst getroffen gebied, de Zuidoosthoek.
Met vriendelijke groeten,
Namens PUSH,
Mirella Visser

Informatie over PUSH:
pushuithoorn@gmail.com
www.pushuithoorn.nl
06 - 2012 7511
i www.pushuithoorn.nl
In 2019 werd de 5e preferentie (Aalsmeerbaan als primaire baan inzetten) in bijna 20% gebruikt en de 3e en 4e preferenties aanzienlijk minder (resp. 4 en 8%).
i