Nieuwsbrief 4 Buurtbeheer De Legmeer, met o.a. hulp gevraagd voor het verzamelen van handtekeningen voor de nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol

UITHOORN - Op maandagavond 3 april werd een bewonersavond georganiseerd in de Praktijkschool. Verschillende onderwerpen kwamen ter sprake.

Allereerst waren 2 ambtenaren van de gemeente aanwezig die betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe bestaanszekerheidbeleid, als opvolger van het armoedebeleid van de gemeente Uithoorn. Wist u bijvoorbeeld dat in 2021 geschat is dat 1008 gezinnen (8%) in armoede leven in Uithoorn, daarvan zijn circa 177 gezinnen (nog) niet in beeld. Bijna de helft is alleenstaand en een op de tien kinderen groeit in armoede op. 63% van deze gezinnen woont in Zijdelwaard en Thamerdal. Van 2017 tot 2021 is het aantal gezinnen, dat langdurig een minimuminkomen heeft, gestegen van 46% naar ruim 71%. De gemeente biedt meerdere minimaregelingen aan, het gebruik daarvan is echter de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven.Deze cijfers worden gebruikt bij de totstandkoming van het nieuwe beleid waar bestaanszekerheid nog meer centraal staat. Waar wordt de nadruk op gelegd?

·       Bereik van de regelingen en het gebruik moet omhoog;

·       Behoeften van de inwoners moet beter aansluiten bij het aanbod;

·       Concentratie van de armoede is in Zijdelwaard en Thamerdal, toegang moet laagdrempeliger.

Er moet breder gekeken worden, dus niet alleen inkomen is een basisbehoefte, maar ook een dak, voeding en gezondheid. De ambtenaren waren benieuwd naar welke behoeften er onder de aanwezigen waren, hoe men graag benaderd wil worden door de gemeente en hoe de gemeente de burgers beter kan bereiken. Een van de ideeën die werden geopperd is of het financieel café ook gebruik zou mogen maken van het Buurtsteunpunt. Dat zal worden nagevraagd bij de politie, die de huurder is van de ruimte. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met iemand van het financieel café, dan kunt u daarvoor een bericht sturen naar buurtbeheer.legmeer@gmail.com. Wij zorgen dan dat iemand van het financieel café contact met u opneemt voor een afspraak.

Voor verdere informatie is de PP-presentatie toegevoegd in de bijlage.

Voor een bijdrage voor bewoners in de energiekosten in 2023 zie: https://www.uithoorn.nl/Home/ Laat_geen_geld_liggen/Hulp_ bij_hoge_energiekosten

Een tweede onderwerp ging over de oprichting van de Nieuwe Maatschappelijk Raad Schiphol (MRS). De voorzitter van PUSH, tevens clustervertegenwoordiger voor de Aalsmeerbaan van de ORS en buurtbewoner Mirella Visser praatte ons bij. Op 1 juli aanstaande wordt de nieuwe MRS opgericht, de opvolger van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). In deze nieuwe Raad krijgen bewoners en maatschappelijke organisaties wederom de kans  om betrokken te worden bij de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Het verschil met de oude ORS is dat de luchtvaartsector en provincies/gemeenten in een aparte bestuurlijke raad Schiphol (BRS) zitting hebben. In de oude ORS was een patstelling ontstaan tussen m.n. bewoners enerzijds en de luchtvaartsector anderzijds. Bewoners voelden zich regelmatig niet gehoord door Schiphol, gemaakte afspraken werden niet nagekomen etc. Kortom het vertrouwen was weg. Nu wordt een nieuwe start gemaakt, waarvoor ook weer verkiezingen nodig zijn. In de vorige Nieuwsbrief bent u hierover ook al geïnformeerd. Waar gaat het om? Voor deze nieuwe MRS moeten er vanuit bestaande bewonersorganisaties, zoals Buurtbeheer De Legmeer, afgevaardigden worden voorgedragen, die dan samen de vertegenwoordigers in de MRS kiezen. In totaal komen er weer 10 bewonersvertegenwoordigers in de MRS, twee voor iedere baan. Voor Uithoorn is representatie in de MRS voor de Aalsmeerbaan natuurlijk van groot belang. Voor iedere afgevaardigde moeten 50 bewoners hun steun betuigen door de handtekeningenlijst in te vullen. Voor de verkiezingen van de ORS zijn in 2015 door Buurtbeheer De Legmeer ruim 300 handtekeningen opgehaald. Deze keer willen wij dat aantal in ieder geval evenaren. Komt u ons ook een handje helpen? U kunt zich aanmelden via buurtbeheer.legmeer@gmail.com

Omdat in meerdere delen van de wijk bewoners bezig zijn met het verzamelen van handtekeningen, is het belangrijk dat, als u mee wilt helpen, u dat laat weten, zodat centraal kan worden bijgehouden wie waar loopt. Ook heeft Buurtbeheer een format voor een handtekeninglijst gemaakt, om zeker te zijn dat alle gewenste informatie wordt vermeld.  

In de bijlage sturen wij u een flyer met alle relevante informatie van de MRS of kijk op www. maatschappelijkeraadschiphol. nl

 Als laatste onderwerp van de avond heeft adviseur van Buurtbeheer Gert Jonkers uitleg gegeven over de stand van zaken rond de planvorming van het Legmeerbos. De afgelopen maanden heeft het ontwerpbestemmingsplan Legmeerbos ter inzage gelegen. Op dat plan zijn geen zienswijzen ingediend.  Daarom kan het plan nu formeel in procedure worden gebracht en naar verwachting in de raad van 1 juni worden vastgesteld. Dan kan de aanbesteding gestart. Als alles volgens planning verloopt kan eind 2023 begonnen worden met het grondwerk om uiteindelijk in het eerste kwartaal van 2024 de aanleg te voltooien en het bos over ongeveer een jaar te openen. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

De buurtlunch kon helaas niet doorgaan wegens personeelstekort. De betrokken docent kon ons tijdig waarschuwen, zodat alle bewoners die zich hadden aangemeld konden worden afgezegd. Inmiddels staat de aanmelding voor de laatste buurtmaaltijd voor de zomervakantie open.  Op donderdag 25 mei wordt een diner georganiseerd van 17.00-19.00 uur. Kosten zijn €10,00 per persoon, exclusief €2,00 subsidie van Buurtbeheer. Aanmelden kan via buurtbeheer.legmeer@gmail.com

Deze week hadden we weer ons 2-maandelijks overleg met de Uithoornlijnorganisatie. De aanleg van de tramlijn nadert zijn voltooiing. Overal liggen inmiddels rails, het bouwverkeer is van de dijk af. Dat betekent dat busjes door de wijk naar de werkzaamheden moeten rijden, wat m.n. bij Buitendijks en halte Aan de Zoom voor enige overlast zorgt.

Vanaf dit weekend zijn de Bieslookbruggen weer permanent open. Vanaf morgen, maandag 24 april,  begint de testfase van de verschillende verkeersoverwegsystemen (VOS-en) bij de Randweg, Bieslook en Aan de Zoom. Getest worden de bellen, lampen en slagbomen. Men is druk bezig met de afbouw van de halte Aan de Zoom. Langs het fietspad bij het Kootpark worden geluidsschermen geplaatst. Bij de Zijdelweg is men bezig met het 2e deel van de tunnel. In de periode tussen week 20 en 27 is ontheffing aangevraagd om maximaal 10 nachten tot 23.00 uur door te mogen werken om de laatste werkzaamheden rond de tunnel af te ronden en om draden te trekken op het traject tussen de Wederik en de Boerlagelaan. Medio mei is het wegdek van de Zijdelweg klaar. De busbaan wordt weer in gebruik genomen vanaf 9 juli.

Recent heeft de Kascommissie bestaande uit Christine de Geijter en Hans Tabak, de kascontrole uitgevoerd over 2021 en 2022. Alle aanvullende vragen die zij hadden, zijn naar tevredenheid door de penningmeester Gerard van Lent beantwoord. Derhalve is decharge verleend aan de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Voor de nieuwe kascommissie worden 2 nieuwe leden gezocht. Heeft u belangstelling, laat het weten via buurtbeheer.legmeer@gmail.com.

Op woensdagmorgen 3 mei wordt onze 5e zwerfvuilronde van dit jaar gelopen. We starten om 8.45 uur bij het Buurtsteunpunt, Legmeerplein 26. Rond 10.00-10.15 uur staat de koffie klaar. Loopt u ook een rondje mee?

Met vriendelijke groet,

Namens Buurtbeheer De Legmeer.  Marga Moeijes

Bron: ingezonden bericht, bewerkt voor Rick FM door Marga Kouw