Hondenbelasting in Uithoorn:

UITHOORN - 
Al sinds de middeleeuwen wordt er hondenbelasting geheven. Hondenbelasting werd oorspronkelijk
ingevoerd om de overlast van met name zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van
hondsdolheid tegen te gaan.
Daarnaast zag de overheid er in de tijd dat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt, een
middel in om transportbelasting te kunnen heffen.
Tegenwoordig, begin 21e eeuw, wordt er dikwijls van uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting
is gerechtvaardigd om de overlast van hondenpoep terug te dringen, vanuit het beginsel de vervuiler
betaalt. Er bestaat echter geen direct verband tussen de heffing en de kosten die een gemeente
maakt om overlast tegen te gaan, maar dat is helemaal niet zo.
De hondenbelasting verdwijnt gewoon in de pot Algemene Middelen en dat is ook in Uithoorn zo.
De belasting wordt geheven van de houder van een hond en naar het aantal honden dat wordt
gehouden en levert de gemeente Uithoorn zo'n € 125.000,- per jaar op.
Deze opbrengst hoeft door de gemeente dus niet te worden gebruikt voor het bestrijden of
opruimen van hondenpoep.
Sterker nog, de gemeente kan naast het heffen van hondenbelasting ook de plicht opleggen dat
burgers de poep van hun hond opruimen en dat is in Uithoorn inmiddels ook het geval.
De wijze waarop een gemeente de hondenbelasting heft (inclusief de tarieven, vrijstellingen,
uitzonderingen, tijdvak van de heffing, restitutie bij overlijden, ed.) dient in de gemeentelijke
belastingverordening te worden opgenomen.
Het is openbare informatie. Veel gemeentes publiceren de tarieven op hun website.
Hondenbezitters moeten doorgaans zelf aangifte doen van het bezit van een hond. Ter
vereenvoudiging van de controle reiken sommige gemeenten een zogenaamde"hondenpenning" uit
aan houders die de belasting hebben betaald; de hond moet deze penning zichtbaar dragen. Dit is in
feite in Uithoorn ook het geval.
Het CDA Uithoorn-De Kwakel stelt voor om de hondenbelasting in Uithoorn af te schaffen en zal
hiertoe een amendement indienen waarin de afschaffing wordt vastgelegd.
De hondenbelasting komt de hond, c.q. de hondenbezitter immers niet ten goede, de gelden
verdwijnen in de algemene middelen en het CDA vindt het niet terecht dat de ene burger meer moet
bijdragen aan de algemene middelen dan een andere burger louter en alleen vanwege het in bezit
hebben van een dier.
Het CDA stelt voorts vast dat meer dan de helft van alle gemeenten in Nederland inmiddels de
hondenbelasting heeft afgeschaft en vindt ook dat deze belasting niet meer past in de moderne
samenleving van de 21e eeuw.
De gemeente loopt hierdoor € 125.000,- aan inkomsten mis, die wil het CDA compenseren door
gewoon minder uit te geven.
Het CDA vindt een tekort van 4 miljoen Euro voor Uithoorn namelijk al erg genoeg.