Taak Programmaraad

 

   Wie hebben er zitting in de programmaraad?   (klik hier)

• De Programmaraad heeft, tot wettelijk bepaalde taak, om Rick FM (Stichting Radio RIK Uithoorn) te adviseren over welke programma’s, bestemd voor ontvangst door het algemene publiek, krachtens het bepaalde in de Mediawet, ten minste uitgezonden moeten worden.
• Elk jaar beoordeelt de Programmaraad dan ook het programma-aanbod dat Rick FM van plan is uit te zenden in het daarop volgende radiojaar.
• De Programmaraad vervaardigt jaarlijks haar jaarverslag dat, tegelijk met het jaarverslag van Rick FM, aan het Commissariaat voor de Media wordt aangeboden.

Samenstelling Programmaraad:

• De leden van de Programmaraad worden benoemd door het Commissariaat voor de Media, op advies van de gemeenteraad van Uithoorn.
• Tot lid van deze Programmaraad kan uitsluitend een persoon worden benoemd die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en die woonachtig is in het gebied waarop het advies van de programmaraad betrekking heeft.
• De Programmaraad dient representatief te zijn voor de belangrijkste in de gemeente Uithoorn voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen en dus een redelijke afspiegeling te vormen van de bevolking in de gemeente Uithoorn/De Kwakel naar leeftijd, sekse, etnische en culturele achtergrond.
• De Programmaraad bestaat uit ten minste 7 en ten hoogste 15 leden.
• De Programmaraad wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan, dan wel een voorzitter of secretaris van buiten de programmaraad, die geen stemrecht bezitten.

Met het lidmaatschap van deze Programmaraad zijn onverenigbaar:

• Een lidmaatschap van de gemeenteraad van Uithoorn.
• De functie van burgemeester of wethouder van de gemeente Uithoorn.
• Een binding met de zendgemachtigde (Stichting Radio RIK Uithoorn), anders dan als aangeslotene.
• Een bestuurslidmaatschap of betrekking bij een instelling die in aanmerking komt voor zendtijd voor binnenlandse omroep dan wel bij een commerciële omroepinstelling.

De leden van de Programmaraad worden:

• Voor een periode van 4 jaar benoemd met in principe de mogelijkheid van een éénmalige herbenoeming voor dezelfde periode. Hiervan kan eventueel, na overleg, worden afgeweken.
• De leden zorgen zoveel mogelijk zelf voor een opvolger vanuit hun vertegenwoordigende sector.

Overleg:

De Programmaraad vergadert minimaal 4 x per jaar ten behoeve van het uitbrengen van een advies en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste de helft van het aantal leden of de zendgemachtigde (Stichting Radio RIK Uithoorn) daarom verzoekt.

 

 
   

 

Terug